Natječaj za sezonske djelatnike II

Klasa: 112-07/13-70/3

Urbroj: 05-05/13-1

Murter, 28. ožujka 2013.

Temeljem članka 20. Statuta Javne ustanove «Nacionalni park Kornati», ravnatelj Javne ustanove «Nacionalni park Kornati» raspisuje

NATJEČAJ

za popunjavanje radnih mjesta na određeno vrijeme

Održavanje čistoće i javnih površina

(probni rad od 30 dana) .......................................... 3 izvršitelja/ice

Održavanje suhozida i zelenih površina

(probni rad od 30 dana) ............................................ 2 izvršitelja/ice

 

Kandidati trebaju zadovoljavati sljedeće uvjete:

 • NKV za radno mjesto održavanja čistoće i javnih površina
 • KV (SSS) za radno mjesto održavanja suhozida i zelenih površina
 • Osposobljenost za voditelja brodice kategorije „C" (samo za radno mjesto NKV na plovilu)

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Kratak životopis i opis dosadašnjeg rada (obavezno navesti broj telefona/mobitela)
 • Presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi (samo za radno mjesto KV)
 • Presliku radne knjižice
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku domovnice
 • Presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci)

NAPOMENA:

 • Ugovori o radu sklapaju se na određeno vrijeme s izabranim kandidatima s danom početka rad u periodu od 01.05.2013. g. do 15.05.2013. g. odnosno prema potrebama posla, a zaključno do 31. 10. 2013.g. (bez mogućnosti produljenja, osim za poslove održavanja suhozida i zelenih površina).
 • Ustanova ne osigurava smještaj izabranom kandidatu za rad na otoku Levrnaka.

Prijavu za natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti zakonom propisanu dokumentaciju, i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti na adresu: Javna ustanova «Nacionalni park Kornati», Butina 2, 22243 Murter, s naznakom „Za natječaj – sezona 2013."

O održavanju usmenog intervjua kandidati će biti obaviješteni telefonom.

O rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.