KLASA: 112-07/17-70/4

URBROJ: 2182/1-15/5-20-17-8

Murter, 25. srpnja 2017. godine

 

Podaci vezani uz javni natječaj objavljen u NN broj 69/2017, (3286) oglasni dio, dana 14. srpnja 2017. godine, na stranicama Zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Ustanove za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom Voditelj pododsjeka za tehničke poslove i održavanje I vrste – 1 izvršitelj/ica ( uz probni rad od 6 mjeseci ). 

Rok za podnošenje prijava je do 29. srpnja 2017. godine

Kandidati trebaju zadovoljavati sljedeće uvjete:

-       hrvatsko državljanstvo,

-       VSS tehničkog smjera,

-       3 godine radnog iskustva na poslovima iz djelokruga rada,

-       aktivno znanje jednog stranog jezika,

-       poznavanje rada na PC-u,

-       zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

– preslik diplome,

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik radne knjižice s osobnim podacima i podacima o stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), te potvrdu ili preslik dokumenta (rješenja, ugovora o radu i sl.) iz kojeg je vidljivo radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u traženoj struci,

– dokaz ili izjavu o znanju jednog stranog jezika,

– dokaz ili izjavu o poznavanju rada na osobnom računalu,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca ( ugovor, rješenje, odluka i sl. )

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i razgovor ( intervju ). Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i razgovora ( intervjua ). Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrati će se da je povukao prijavu na oglas.

Dana 03. kolovoza 2017. godine na web stranici i oglasnoj ploči Ustanove Nacionalni park Kornati objavit će se vrijeme prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata kao i lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvijete iz natječaja i koji se pozivaju na pisano testiranje.

Na istoj web stranici i oglasnoj ploči objavit će se i lista kandidata s kojima će se održati razgovor ( intervju ). Razgovor ( intervju ) se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismenog testiranja.

Područje pisanog testiranja: zaštita na radu, zaštita od požara, upravljanje i vođenje Javne ustanove „Nacionalni park Kornati“ te profesionalan selekcija na Zavodu za zapošljavanje.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

-       Zakon o zaštiti na radu ( „Narodne novine „ broj: 71/14, 118/14, 154/14)

-       Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine „ broj: 92/10 )

-       Statut javne ustanove „Nacionalni park Kornati“ od dana 12. studenog 2014. godine objavljen na web stranici Ustanove/O nama/ legislativa

-       Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara ( „ Narodne novine“ broj: 62/1994)

-       Pravilnik o izmjenama pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara ( „ Narodne novine“ broj: 32/1997)

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i razgovora( intervjua).

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na web stranici Javne ustanove „Nacionalni park Kornati“ ( www.np-kornati.hr ) objavit će se način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata. Na istoj web stranici objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja. O vremenu razgovora kandidati će biti obaviješteni putem službene web-stranice javne ustanove: www.np-kornati.hr prilikom kojeg su dužni predočiti na uvid originale dostavljenih isprava.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti i dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Javna ustanova „Nacionalni park Kornati“ zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

                                                                                                         Ravnatelj Javne ustanove

                                                                                                         Nacionalni park Kornati

                                                                                                         mr.sc. Josip Zanze, dipl.oec.