KLASA: 112-07/17-70/4

URBROJ: 2182/1-15/5-20-17-8

Murter, 25. srpnja 2017. godine

 

Podaci vezani uz javni natječaj objavljen u NN broj 69/2017, (3286) oglasni dio, dana 14. srpnja 2017. godine, na stranicama Zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Ustanove za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom Voditelj pododsjeka za tehničke poslove i održavanje I vrste – 1 izvršitelj/ica ( uz probni rad od 6 mjeseci ). 

Rok za podnošenje prijava je do 29. srpnja 2017. godine

Kandidati trebaju zadovoljavati sljedeće uvjete:

-       hrvatsko državljanstvo,

-       VSS tehničkog smjera,

-       3 godine radnog iskustva na poslovima iz djelokruga rada,

-       aktivno znanje jednog stranog jezika,

-       poznavanje rada na PC-u,

-       zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

– preslik diplome,

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik radne knjižice s osobnim podacima i podacima o stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), te potvrdu ili preslik dokumenta (rješenja, ugovora o radu i sl.) iz kojeg je vidljivo radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u traženoj struci,

– dokaz ili izjavu o znanju jednog stranog jezika,

– dokaz ili izjavu o poznavanju rada na osobnom računalu,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca ( ugovor, rješenje, odluka i sl. )

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i razgovor ( intervju ). Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i razgovora ( intervjua ). Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrati će se da je povukao prijavu na oglas.

Dana 03. kolovoza 2017. godine na web stranici i oglasnoj ploči Ustanove Nacionalni park Kornati objavit će se vrijeme prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata kao i lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvijete iz natječaja i koji se pozivaju na pisano testiranje.

Na istoj web stranici i oglasnoj ploči objavit će se i lista kandidata s kojima će se održati razgovor ( intervju ). Razgovor ( intervju ) se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismenog testiranja.

Područje pisanog testiranja: zaštita na radu, zaštita od požara, upravljanje i vođenje Javne ustanove „Nacionalni park Kornati“ te profesionalan selekcija na Zavodu za zapošljavanje.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

-       Zakon o zaštiti na radu ( „Narodne novine „ broj: 71/14, 118/14, 154/14)

-       Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine „ broj: 92/10 )

-       Statut javne ustanove „Nacionalni park Kornati“ od dana 12. studenog 2014. godine objavljen na web stranici Ustanove/O nama/ legislativa

-       Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara ( „ Narodne novine“ broj: 62/1994)

-       Pravilnik o izmjenama pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara ( „ Narodne novine“ broj: 32/1997)

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i razgovora( intervjua).

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na web stranici Javne ustanove „Nacionalni park Kornati“ ( www.np-kornati.hr ) objavit će se način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata. Na istoj web stranici objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja. O vremenu razgovora kandidati će biti obaviješteni putem službene web-stranice javne ustanove: www.np-kornati.hr prilikom kojeg su dužni predočiti na uvid originale dostavljenih isprava.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti i dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Javna ustanova „Nacionalni park Kornati“ zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

                                                                                                         Ravnatelj Javne ustanove

                                                                                                         Nacionalni park Kornati

                                                                                                         mr.sc. Josip Zanze, dipl.oec.

Kontakti

Javna ustanova NP Kornati

Butina 2, 22243 MURTER

URED RAVNATELJA
V.d. ravnatelja: Šime Ježina dipl.oecc.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 750

Tajnica: Franka Rameša
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 740

ELEKTRONIČKA KONTAKTNA TOČKA ZA SLUŽBENO DOPISIVANJE JAVNOPRAVNIH TIJELA

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ODSJEK STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA
Biolog – viši stručni savjetnik (kopno):
Zlatko Ružanović, dipl. ing. biologije
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 742

Stručna voditeljica:
Agata Kovačev, mag.oecol., mag.biol.et oecol.mar
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 742

PODODSJEK ČUVARA PRIRODE
Glavni čuvar prirode: Dražen Dobrić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 743

PODODSJEK ZA PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJSKO-TURISTIČKU DJELATNOST
Voditelj Pododsjeka: Marko Turčinov, dipl. tur. kom.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 760

Voditeljica odjeljka za prihvat i prijevoz posjetitelja:
Valentina Bračanov, mag. oec.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 760

Turistički djelatnik I vrste-voditeljica Odjeljka recepcija:
Katarina Slavica dipl.oecc
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 760

PODODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE I ODRŽAVANJE
Voditelj Pododsjeka: Frane Belamarić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 743

PODODSJEK OPĆIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Voditelj odjeljka za pravne, kadrovske i opće poslove
Maria Klarić, dipl. iur
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. tel: + 385 (0)22 435 740

Voditelj računovodstva: Ante Turčinov dipl. oecc
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 741

Glavni knjigovođa: Slavica Skračić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 741

Recepcija ABA, Murter
tel: +385 (0)22 434 077