KLASA: 112-07/17-70/3

URBROJ: 2182/1-15/5-20-17-12

Murter, 02. lipnja 2017. godine

Komisija za provedbu natječaja za popunjavanje radnog mjesta na određeno vrijeme s punim radnim vremenom Glavni knjigovođa II vrste – 1 izvršitelj/ica ( uz probni rad od 30 dana ) koji je objavljen u NN broj 48/2017, (2342) oglasni dio, dana 19. svibnja 2017. godine, na stranicama Zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Ustanove upućuje POZIV ZA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na javni natječaj za Glavnog knjigovođu II vrste – 1 izvršitelj/ica , da će se pisano testiranje održati u utorak 06. lipnja 2017. godine s početkom u 09:00 sati, u Narodnoj knjižnici i čitaonici Murter, I kat ( lijevo ), Butina 2, Murter.

Na pisano testiranje pozivaju se kandidati koji su dostavili uredne ( potpune i pravodobne) prijave i koji ispunjavaju formalne uvjete tražene u natječaju i to:

             1. Magdalena Burtina

Za kandidata koji ne pristupi pisanom testiranju smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po dolasku na pisanu provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidatima čiju istovjetnost neće biti moguće utvrditi putem identifikacijske isprave neće biti dopušteno pristupiti provjeri znanja.

Kandidatima pri pisanoj provjeri znanja nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama, mobitelom ili drugim komunikacijskim sredstvom, razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti red i mir.

Pisani test piše se kemijskom olovkom ( neizbrisivom tintom ). Križani odgovori i polovični odgovori neće se vrednovati.

Pisana provjera znanja traje 60 minuta, sastoji se od 30 pitanja iz navedenih područja provjere, te svaki točan odgovor na pitanje boduje se 1 bodom.

U slučaju nepoštivanja navedenih pravila, kandidat će biti udaljen iz prostorije u kojoj se obavlja provjera, te će se smatrati da je odustao od daljnjeg postupka testiranja.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i razgovor ( intervju ). Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i razgovora ( intervjua ). Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrati će se da je povukao prijavu na oglas.

Smatrat će se da je kandidat zadovoljio pismeni test ukoliko ostvari minimalno 50 % od ukupnog broja bodova te će na razgovor ( intervju ) s Komisijom pristupiti samo kandidati koji su na pisanom testiranju ostvarili najmanje 50% od ukupnog broja bodova.

Razgovor s kandidatima održati će se isti dan, nakon pisanog testiranja. Smatrat će se da je kandidat koji nije pristupio na razgovor ( intervju ) povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Komisija će kroz razgovor s kandidatima utvrđivati interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Ustanovi. Rezultati razgovora biti će vrednovani bodovima od 0 - 10. Nakon provedenog testiranja i razgovora, Komisija će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.

Odluka o odabiru kandidata dostavit će se svim kandidatima koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave, te koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Svi kandidati prijavljeni na natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.

Područje pisanog testiranja: područje planiranja i izvršavanja proračuna/ financijskog plana i proračunskog računovodstva i izvještavanja, upravljanje i vođenje Javne ustanove „Nacionalni park Kornati“.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

-        Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/5

-        Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu ( NN 119/2016 )

-        Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ( NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17 )

-        Pravilnik o proračunskim klasifikacijama ( NN 26/10 i 120/13 )

-        Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( NN 124/14, 115/15, 87/16 )

-        Statut javne ustanove „Nacionalni park Kornati“ od dana 12. studenog 2014. godine objavljen na web stranici Ustanove/O nama/ legislativa

Komisija za provedbu natječaja