Podaci vezani uz javni natječaj objavljen u NN broj 48/2017, (2342) oglasni dio, dana 19. svibnja 2017. godine, na stranicama Zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Ustanove za popunjavanje radnog mjesta na određeno vrijeme s punim radnim vremenom Glavni knjigovođa II vrste – 1 izvršitelj/ica ( uz probni rad od 3 mjeseci ).

Rok za podnošenje prijava je do 26. svibnja 2017. godine

Kandidati trebaju zadovoljavati sljedeće uvjete:

 •         hrvatsko državljanstvo,
 •         VŠS,
 •         1 godine radnog iskustva na financijsko-računovodstvenim i knjigovodstvenim poslovima,
 •         poznavanje financijsko-knjigovodstvenog rada na PC-u,
 •         zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. Kratak životopis ( sa naznakom elektroničke pošte i broj telefona/mobitela)
 2. Presliku dokaza o odgovarajućem stupnju obrazovanja i/ili stručne spreme ( preslika diplome)
 3. Presliku osobne iskaznice ili domovnice
 4. Dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ( preslik radne knjižice s osobnim podacima i podacima o stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od 1 mjesec od dana objavljivanja javnog natječaja)
 5. Uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne stariji od 6 mjeseci od dana objavljivanja javnog natječaja )
 6. Dokaz o aktivnom znanju dva strana jezika ( za radno mjesto br. 1. i to potvrda ovlaštenog tijela ili preslika ocjena )
 7. Potvrda o vrsti posla koje je radnik obavljao i trajanju radnog odnosa ( čl. 130 Zakona o radu NN 93/2014

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca ( ugovor, rješenje, odluka i sl. )

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i razgovor ( intervju ). Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i razgovora ( intervjua ). Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrati će se da je povukao prijavu na oglas.

Dana 02. lipnja 2017. godine na web stranici i oglasnoj ploči Ustanove Nacionalni park Kornati objavit će se lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvijete iz natječaja i koji se pozivaju na pisano testiranje koje će se održati dana 06. lipnja 2017. u 9.00 sati.

Na istoj web stranici i oglasnoj ploči objavit će se i lista kandidata s kojima će se održati razgovor ( intervju ). Razgovor ( intervju ) se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismenog testiranja.

Područje pisanog testiranja:područje planiranja i izvršavanja proračuna/ financijskog plana i proračunskog računovodstva i izvještavanja, upravljanje i vođenje Javne ustanove „Nacionalni park Kornati“.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

-        Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/5

-        Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu ( NN 119/2016 )

-        Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ( NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17 )

-        Pravilnik o proračunskim klasifikacijama ( NN 26/10 i 120/13 )

-        Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( NN 124/14, 115/15, 87/16 )

-        Statut javne ustanove „Nacionalni park Kornati“ od dana 12. studenog 2014. godine objavljen na web stranici Ustanove/O nama/ legislativa

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i razgovora( intervjua).

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na web stranici Javne ustanove „Nacionalni park Kornati“ ( www.np-kornati.hr ) objavit će se način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja. O vremenu razgovora kandidati će biti obaviješteni putem službene web-stranice javne ustanove: www.np-kornati.hr prilikom kojeg su dužni predočiti na uvid originale dostavljenih isprava.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti i dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Javna ustanova „Nacionalni park Kornati“ zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Javna ustanova „Nacionalni park Kornati“, Butina 2, 22243 Murter, s naznakom: „Ne otvarati – natječaj za Glavnog knjigovođu II vrste“.

Nepravovremene prijave na natječaj, te prijave pristigle elektroničkom poštom ili telefaksom neće se razmatrati

Ravnatelj Javne ustanove

Nacionalni park Kornati

mr.sc. Josip Zanze, dipl.oec.