Podaci vezani uz javni natječaj objavljen u NN broj 48/2017, (2342) oglasni dio, dana 19. svibnja 2017. godine, na stranicama Zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Ustanove za popunjavanje radnog mjesta na određeno vrijeme s punim radnim vremenom Glavni knjigovođa II vrste – 1 izvršitelj/ica ( uz probni rad od 3 mjeseci ).

Rok za podnošenje prijava je do 26. svibnja 2017. godine

Kandidati trebaju zadovoljavati sljedeće uvjete:

 •         hrvatsko državljanstvo,
 •         VŠS,
 •         1 godine radnog iskustva na financijsko-računovodstvenim i knjigovodstvenim poslovima,
 •         poznavanje financijsko-knjigovodstvenog rada na PC-u,
 •         zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. Kratak životopis ( sa naznakom elektroničke pošte i broj telefona/mobitela)
 2. Presliku dokaza o odgovarajućem stupnju obrazovanja i/ili stručne spreme ( preslika diplome)
 3. Presliku osobne iskaznice ili domovnice
 4. Dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ( preslik radne knjižice s osobnim podacima i podacima o stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od 1 mjesec od dana objavljivanja javnog natječaja)
 5. Uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne stariji od 6 mjeseci od dana objavljivanja javnog natječaja )
 6. Dokaz o aktivnom znanju dva strana jezika ( za radno mjesto br. 1. i to potvrda ovlaštenog tijela ili preslika ocjena )
 7. Potvrda o vrsti posla koje je radnik obavljao i trajanju radnog odnosa ( čl. 130 Zakona o radu NN 93/2014

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca ( ugovor, rješenje, odluka i sl. )

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i razgovor ( intervju ). Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i razgovora ( intervjua ). Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrati će se da je povukao prijavu na oglas.

Dana 02. lipnja 2017. godine na web stranici i oglasnoj ploči Ustanove Nacionalni park Kornati objavit će se lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvijete iz natječaja i koji se pozivaju na pisano testiranje koje će se održati dana 06. lipnja 2017. u 9.00 sati.

Na istoj web stranici i oglasnoj ploči objavit će se i lista kandidata s kojima će se održati razgovor ( intervju ). Razgovor ( intervju ) se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismenog testiranja.

Područje pisanog testiranja:područje planiranja i izvršavanja proračuna/ financijskog plana i proračunskog računovodstva i izvještavanja, upravljanje i vođenje Javne ustanove „Nacionalni park Kornati“.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

-        Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/5

-        Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu ( NN 119/2016 )

-        Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ( NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17 )

-        Pravilnik o proračunskim klasifikacijama ( NN 26/10 i 120/13 )

-        Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( NN 124/14, 115/15, 87/16 )

-        Statut javne ustanove „Nacionalni park Kornati“ od dana 12. studenog 2014. godine objavljen na web stranici Ustanove/O nama/ legislativa

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i razgovora( intervjua).

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na web stranici Javne ustanove „Nacionalni park Kornati“ ( www.np-kornati.hr ) objavit će se način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja. O vremenu razgovora kandidati će biti obaviješteni putem službene web-stranice javne ustanove: www.np-kornati.hr prilikom kojeg su dužni predočiti na uvid originale dostavljenih isprava.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti i dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Javna ustanova „Nacionalni park Kornati“ zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Javna ustanova „Nacionalni park Kornati“, Butina 2, 22243 Murter, s naznakom: „Ne otvarati – natječaj za Glavnog knjigovođu II vrste“.

Nepravovremene prijave na natječaj, te prijave pristigle elektroničkom poštom ili telefaksom neće se razmatrati

Ravnatelj Javne ustanove

Nacionalni park Kornati

mr.sc. Josip Zanze, dipl.oec.

Kontakti

Javna ustanova NP Kornati

Butina 2, 22243 MURTER

URED RAVNATELJA
Ravnatelj: Šime Ježina dipl.oecc.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 750

Tajnica: Franka Rameša
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 740

ELEKTRONIČKA KONTAKTNA TOČKA ZA SLUŽBENO DOPISIVANJE JAVNOPRAVNIH TIJELA

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ODSJEK STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA
Stručni voditelj: Vladislav Mihelčić, dipl. ing. geologije
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 742

Biolog – viši stručni savjetnik (kopno):
Zlatko Ružanović, dipl. ing. biologije
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 742

Biolog – stručni suradnik:
Agata Kovačev, mag.oecol., mag.biol.et oecol.mar
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 742

PODODSJEK ČUVARA PRIRODE
Glavni čuvar prirode: Dražen Dobrić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 743

PODODSJEK ZA PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJSKO-TURISTIČKU DJELATNOST
Voditelj Pododsjeka: Marko Turčinov, dipl. tur. kom.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 760

Voditeljica odjeljka za prihvat i prijevoz posjetitelja:
Valentina Bračanov, mag. oec.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 760

PODODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE I ODRŽAVANJE
Voditelj Pododsjeka: Frane Belamarić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 743

PODODSJEK OPĆIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Voditelj Pododsjeka: Ivan Ercegović
e-mail: ivan.ercegović@np-kornati.hr
tel: +385 (0)22 435 740

Voditelj odjeljka za pravne, kadrovske i opće poslove
Maria Klarić, dipl. iur
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. tel: + 385 (0)22 435 740

Voditelj računovodstva: Ante Turčinov dipl. oecc
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 741

Glavni knjigovođa: Slavica Skračić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 741

Recepcija ABA, Murter
tel: +385 (0)22 434 077