KLASA: 112-07/17-70/2

URBROJ: 2182/1-15/5-20-17-54

Murter, 30. ožujka 2017.

Temeljem članka 21. Statuta Javne ustanove «Nacionalni park Kornati», ravnatelj donosi

                                                                         O D L U K U

                                       O P O N I Š T E N J U   D I J E L A    N A T J E Č A J A

 

1. Djelomično se poništava natječaj Klasa: 112-07/17-70/2; Urbroj: 2182/1-15/5-20-17-2 od dana 14. ožujak 2017. objavljen u Narodnim novinama broj 23/2017 dana 15. ožujka 2017., u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, u Slobodnoj Dalmaciji, internetskoj stranici i oglasnoj ploči Ustanove u dijelu koji se odnosi na popunjavanje u radni odnos na određeno vrijeme za slijedeća radna mjesta:

- Stručni suradnik-Vodič I. vrste - 3 izvršitelja

       - Glavni knjigovođa II. Vrste - 1 izvršitelj

2. Odluka o raspisivanju ponovnog natječaja objavit će se na isti način kao i prethodni natječaj.

 

                                                                                                Javna Ustanova „Nacionalni park Kornati“