KLASA: 112-07/17-70/1

URBROJ: 2182/1-15/5-20-17-11

Murter, 15. ožujka 2017. godine

Podaci vezani uz javni natječaj objavljen u NN broj 20/2017, (1079) oglasni dio, dana 08. ožujka 2017. godine, na stranicama Zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Ustanove za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom Administrativni tajnik/ca III vrste – 1 izvršitelj/ica ( uz probni rad od 3 mjeseci ).

Rok za podnošenje prijava je do 16. ožujka 2017. godine

Kandidati trebaju zadovoljavati sljedeće uvjete:

-       hrvatsko državljanstvo

-       srednja stručna sprema upravno-pravnog ili ekonomskog smjera,

-       1 godine radnog iskustva na poslovima iz djelokruga rada,

-       aktivno znanje jednog stranog jezika,

-       poznavanje rada na PC-u,

-       zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

– dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik radne knjižice s osobnim podacima i podacima o stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje- ne strije od 1 mjeseca od dana objavljivanja javnog natječaja), te potvrdu ili preslik dokumenta (rješenja, ugovora o radu i sl.) iz kojeg je vidljivo radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u traženoj struci,

– dokaz ili izjavu o znanju jednog stranog jezika,

– dokaz ili izjavu o poznavanju rada na osobnom računalu,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od dana objavljivanja javnog natječaja).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru.

 

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca ( ugovor, rješenje, odluka i sl. )

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i razgovor ( intervju ). Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i razgovora ( intervjua ). Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrati će se da je povukao prijavu na oglas.

Dana 21. ožujka 2017. godine na web stranici i oglasnoj ploči Ustanove Nacionalni park Kornati objavit će se vrijeme prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata kao i lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvijete iz natječaja i koji se pozivaju na pisano testiranje.

Na istoj web stranici i oglasnoj ploči objavit će se i lista kandidata s kojima će se održati razgovor ( intervju ). Razgovor ( intervju ) se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismenog testiranja.

Područje pisanog testiranja: uredsko poslovanje, poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i unutarnje ustrojstvo, upravljanje i vođenje Javne ustanove „Nacionalni park Kornati“.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

-       Uredba o uredskom poslovanju ( „Narodne novine „ broj: 07/09)

-       Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine „ broj: 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 5/14

-       Statut javne ustanove „Nacionalni park Kornati“ od dana 12. studenog 2014. godine objavljen na web stranici Ustanove/O nama/ legislativa

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i razgovora( intervjua).

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na web stranici Javne ustanove „Nacionalni park Kornati“ ( www.np-kornati.hr ) objavit će se način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja. O vremenu razgovora kandidati će biti obaviješteni putem službene web-stranice javne ustanove: www.np-kornati.hr prilikom kojeg su dužni predočiti na uvid originale dostavljenih isprava.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti i dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Javna ustanova „Nacionalni park Kornati“ zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Javna ustanova „Nacionalni park Kornati“, Butina 2, 22243 Murter, s naznakom: „Ne otvarati – natječaj za Administrativnog tajnika/cu III vrste“.

Nepravovremene prijave na natječaj, te prijave pristigle elektroničkom poštom ili telefaksom neće se razmatrati.