Na temelju odredbi članka 134. st. 1 Zakona o zaštiti prirode( NN broj: 80/13); članka 42. Zakona o Ustanovama ( NN broj: 76/93,29/97, 47/99, 35/08); članka 14. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Kornati“ i Natječaja za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme ,Klasa: 112-07/16-70/3; Urbroj: 2182/1-15/5-20-16-1 od 14. rujna 2016. godine , objavljenog u „Narodnim novinama“ br. 85 od dana 23. rujna 2016 godine, Upravno vijeće Javne ustanove „Nacionalni park Kornati“ na 4. sjednici održanoj dana 03. studenog 2016. godine donijelo je odluku o imenovanju Voditelja pododsjeka za tehničke poslove i održavanje I vrste.

 U nastavku pogledajte odluku u PDF formatu

ODLUKA o izboru kandidata na radno mjesto Voditelja pododsjeka za tehničke poslove i održavanje I vrste