Klasa:112-07/14-70/3
Urbroj:2182/15/5-06-14-25
Murter, 27. 03. 2014.

Temeljem članka 20. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Kornati" i članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12 i 150/13), ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Kornati" donosi odluku o

Obustavi postupka javnog natječaja

1.

Obustavlja se javni natječaj za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme u Javnoj ustanovi „Nacionalni park Kornati", objavljen u „ Narodnim novinama" broj 22 od 19.02.2014. godine, na internetskim stranicama i na oglasnoj ploči Ustanove, te na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za radno mjesto:
turistički djelatnik I. vrste – voditelj Odjeljka za prihvat i prijevoz posjetitelja - 1
izvršitelj/ica (uz probni rad od 6 mjeseci).

Natječaj se obustavlja budući da nijedan kandidat nije udovoljio propisanim uvjetima za izbor.

 

2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, te će se dostaviti svim kandidatima prijavljenim na natječaj i objaviti u oglasnom prostoru Narodnih novina i internetskim stranicama Ustanove.

3.

Protiv ove odluke nema mogućnosti podnošenja pravnog lijeka.

Obrazloženje:

U „ Narodnim novinama" broj 22 od 19.02.2014. godine, na internetskim stranicama i na oglasnoj ploči Ustanove, te na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, objavljen je javni natječaj za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
– turistički djelatnik I. vrste – voditelj Odjeljka za prihvat i prijevoz posjetitelja - 1
izvršitelj/ica (uz probni rad od 6 mjeseci).

Na predmetni natječaj u roku za podnošenje prijava pristigla je 21 prijava, od kojih je 10 zadovoljilo sve formalne uvjete iz natječaja.
Na pismeno i usmeno testiranje pristupilo je 9 prijavljenih kandidata koji su ispunjavali formalne uvjete iz natječaja. Testiranje je održano u Pučkom otvorenom učilištu u Šibeniku, a sastojalo se od pismenog i usmenog testiranja poznavanja 2 strana jezika razine B1.
Nakon provedenog pisanog i usmenog testiranja s 3 kandidata koji su uspješno prošli na testiranju obavljen je razgovor (intervju), na kojem nisu postigli zadovoljavajuće rezultate, te je odlučeno kao pod točkom 1. izreke ove odluke.

 

Ravnatelj Javne ustanove
„Nacionalni park Kornati"
Robert Bobinac, dr.vet.med.