Klasa:112-07/14-70/5
Urbroj:2182/1-15/5-05-14-1
Murter, 17. ožujka 2014.

Temeljem članka 20. Statuta Javne ustanove «Nacionalni park Kornati», ravnatelj Javne ustanove «Nacionalni park Kornati» raspisuje

NATJEČAJ
za popunjavanje radnog mjesta na određeno vrijeme

1. Mornar - čistač javnih površina
(probni rad od 30 dana) .......................................... 2 izvršitelja/ice
-posebni uvjeti: Osposobljenost za voditelja brodice kategorije „C"

2. Održavanje čistoće i javnih površina
(probni rad od 30 dana) ............................................. 1 izvršitelj/ica

3. Održavanje suhozida i zelenih površina
(probni rad od 30 dana) ............................................ 2 izvršitelja/ice

Kandidati trebaju zadovoljavati sljedeće uvjete:
- NKV za radno mjesto pod rednim brojem 1. i 2.
- KV (SSS) za radno mjesto pod rednim brojem 3.
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
1. Kratak životopis i opis dosadašnjeg rada (obavezno navesti broj telefona/mobitela)
2. Presliku dokaza o stručnoj spremi (samo za mjesto KV)
3. Presliku osobne iskaznice
4. Presliku domovnice
5. Presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci)
6. Presliku osposobljenosti za voditelja brodice kategorije „C" za radno mjesto pod rednim brojem 1.

NAPOMENA:
- Ugovori o radu sklapaju se na određeno vrijeme s izabranim kandidatima s danom početka rad u periodu od 15.03.2014. g. do 15.04.2014. g. odnosno prema potrebama posla, i prestankom rada najkasnije do 31. prosinca 2014.(bez mogućnosti produljenja, osim za poslove održavanja suhozida i zelenih površina).
- Ustanova ne osigurava smještaj izabranom kandidatu za rad na otoku Levrnaka.

Prijavu za natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti zakonom propisanu dokumentaciju, i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Javna ustanova zadržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete provesti i usmeni razgovor o čemu će kandidati biti obaviješteni.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti na adresu: Javna ustanova «Nacionalni park Kornati», Butina 2, 22243 Murter, s naznakom „Za natječaj – sezona 2014."
O rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ravnatelj Javne ustanove
«Nacionalni park Kornati»
Robert Bobinac, dr.vet. med.

Kontakti

Javna ustanova NP Kornati

Butina 2, 22243 MURTER

URED RAVNATELJA
Ravnatelj: Šime Ježina dipl.oecc.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 750

Tajnica: Franka Rameša
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 740

ELEKTRONIČKA KONTAKTNA TOČKA ZA SLUŽBENO DOPISIVANJE JAVNOPRAVNIH TIJELA

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ODSJEK STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA
Stručni voditelj: Vladislav Mihelčić, dipl. ing. geologije
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 742

Biolog – viši stručni savjetnik (kopno):
Zlatko Ružanović, dipl. ing. biologije
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 742

Biolog – stručni suradnik:
Agata Kovačev, mag.oecol., mag.biol.et oecol.mar
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 742

PODODSJEK ČUVARA PRIRODE
Glavni čuvar prirode: Dražen Dobrić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 743

PODODSJEK ZA PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJSKO-TURISTIČKU DJELATNOST
Voditelj Pododsjeka: Marko Turčinov, dipl. tur. kom.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 760

Voditeljica odjeljka za prihvat i prijevoz posjetitelja:
Valentina Bračanov, mag. oec.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 760

PODODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE I ODRŽAVANJE
Voditelj Pododsjeka: Frane Belamarić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 743

PODODSJEK OPĆIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Voditelj Pododsjeka: Ivan Ercegović
e-mail: ivan.ercegović@np-kornati.hr
tel: +385 (0)22 435 740

Voditelj odjeljka za pravne, kadrovske i opće poslove
Maria Klarić, dipl. iur
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. tel: + 385 (0)22 435 740

Voditelj računovodstva: Ante Turčinov dipl. oecc
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 741

Glavni knjigovođa: Slavica Skračić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 741

Recepcija ABA, Murter
tel: +385 (0)22 434 077