Klasa:112-07/14-70/4
Urbroj:2182/1-15/5-09-14-1
Murter, 17. ožujka 2014.

Temeljem članka 20. Statuta Javne ustanove «Nacionalni park Kornati», ravnatelj Javne ustanove «Nacionalni park Kornati» raspisuje

NATJEČAJ
za popunjavanje radnog mjesta na određeno vrijeme

1. Recepcionar III vrste (uz probni rad od 30 dana).....................10 izvršitelja/ice
(morska recepcija)
Posebni uvjeti: Osposobljenost za voditelja brodice kategorije C

2. Recepcionar III vrste (uz probni rad od 30 dana)......................3 izvršitelja/ice
(kopnena recepcija)

Kandidati trebaju zadovoljavati sljedeće uvjete:
1. SSS
2. Aktivno znanje dva strana jezika
3. Osposobljenost za voditelja brodice kategorije „C" (za radno mjesto pod rednim brojem 1.)

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
1. Životopis i opis dosadašnjeg rada
2. Dokaz o stručnoj spremi
3. Presliku domovnice
4. Presliku osobne iskaznice
5. Dokaz o osposobljenosti za voditelja brodice C (za radno mjesto pod rednim brojem 1)
6. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete pozvat će se na razgovor, prilikom kojega su dužni predočiti na uvid orginale dostavljenih isprava.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave dostaviti na adresu: Javna ustanova «Nacionalni park Kornati», Butina 2, 22243 Murter, s naznakom „ZA NATJEČAJ-RECEPCIONAR"

Ravnatelj Javne ustanove
«Nacionalni park Kornati»
Robert Bobinac, dr. vet. med.