Klasa:112-07/14-70/2
Urbroj:2182/1-15/5-22-14-1
Murter, 12. veljače 2014.

Temeljem članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12 i 150/13) i članka 20. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Kornati", ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Kornati" raspisuje

NATJEČAJ
za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme

- Voditelj računovodstva I. vrste – voditelj Odjeljka za financijsko-računovodstvene poslove-
– 1 izvršitelj/ica (uz probni rad od 6 mjeseci)

Kandidati trebaju zadovoljavati sljedeće uvjete:
- završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski stručni studij ekonomske struke,
- 3 godine radnog iskustva u struci,
- poznavanje rada na osobnom računalu.

Uz prijavu za natječaj na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:
- Životopis i detaljan opis dosadašnjeg rada,
- Dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- Presliku diplome,
- Potvrdu o podacima evidentiranim u Matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje odnosno presliku radne knjižice za staž ostvaren do 30. 06. 2013. godine
- Dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrdu poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova i vremensko razdoblje obavljanja poslova ili presliku ugovora o radu),
- Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresa elektroničke pošte).

Posao radnog mjesta obavljat će se u sjedištu ustanove u Murteru.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete pozvat će se na intervju, prilikom kojega su dužni predočiti na uvid originale dostavljenih isprava.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpunu ili nepravovremenu prijavu na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave dostaviti na adresu: Javna ustanova „Nacionalni park Kornati", Butina 2, 22243 Murter, s naznakom ( ne otvarati – natječaj za voditelja računovodstva I. vrste).

Ravnatelj Javne ustanove
„Nacionalni park Kornati":
Robert Bobinac, dr.vet.med.