Klasa:112-07/14-70/3
Urbroj:2182/1-15/5-22-14-1
Murter, 12. veljače 2014.

Temeljem članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12 i 150/13) i članka 20. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Kornati", ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Kornati" raspisuje

NATJEČAJ
za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme

- Turistički djelatnik I. vrste – voditelj Odjeljka za prihvat i prijevoz posjetitelja -
– 1 izvršitelj/ica (uz probni rad od 6 mjeseci)

Kandidati trebaju zadovoljavati sljedeće uvjete:
- završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski stručni studij ekonomske ili turističke struke,
- 1 godina radnog iskustva u struci,
- aktivno znanje dva strana jezika.

Uz prijavu za natječaj na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:
- Životopis i detaljan opis dosadašnjeg rada,
- Dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- Presliku diplome,
- Potvrdu o podacima evidentiranim u Matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje odnosno presliku radne knjižice za staž ostvaren do 30. 06. 2013. godine
- Dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrdu poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova i vremensko razdoblje obavljanja poslova ili presliku ugovora o radu),
- Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresa elektroničke pošte).

Posao radnog mjesta obavljat će se u sjedištu ustanove u Murteru.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provest će se testiranje znanja stranih jezika, te intervju s kandidatima koji su uspješno prošli testiranje prilikom kojeg su dužni predočiti na uvid originale dostavljenih isprava. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja za kandidate koje ispunjavaju formalne uvjete objavit će se najmanje pet dana prije testiranja na web-stranici javne ustanove: www.np-kornati.hr.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpunu ili nepravovremenu prijavu na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave dostaviti na adresu: Javna ustanova „Nacionalni park Kornati", Butina 2, 22243 Murter, s naznakom ( ne otvarati – natječaj za voditelja Odjeljka za prihvat i prijevoz posjetitelja).

Ravnatelj Javne ustanove
„Nacionalni park Kornati":
Robert Bobinac, dr.vet.med.